1. Cơ sở tri thức
  2. Phương thức giao hàng
  3. Giao hàng qua E-mail là gì?

Giao hàng qua E-mail là gì?

Là thư điện tử. Dựa trên dữ liệu cá nhân của người mua, nhà phát triển sẽ hình thành mã kích hoạt/keyfile để gửi cho người mua theo địa chỉ email được điền trước khi thanh toán. Phần mềm được gửi dưới dạng thư đăng ký cùng với dữ liệu, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm. Nếu bạn muốn chuyên gia của chúng tôi cài đặt và kích hoạt từ xa, hãy chọn và thanh toán phí hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm phần còn lại.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.